04 2008

خطوط کوچگرانهی ابداع

Translated by Iman Ganji

Gerald Raunig

download pdfhttp://eipcp.net/transversal/0307/raunig/fa
خطوط کوچگرانهی ابداع